Welke regels gelden voor de VvE?

Een Vereniging van Eigenaren is aan allerlei wetten en regels gebonden. Dat begint bij het Burgerlijk Wetboek, boek 5 en boek 2. Dan is er natuurlijk de akte van splitsing en het daarin vastgestelde modelreglement. Misschien is er in uw VvE ook nog een huishoudelijk reglement. De besluiten van de vergadering van eigenaren en de uitvoering door het bestuur van de VvE mogen nooit in strijd zijn met Burgerlijk Wetboek, akte en reglement. De akte en reglementen mogen op hun beurt niet strijdig zijn met het Burgerlijk Wetboek en natuurlijk ook niet strijdig met elkaar.

Uw VvE en het Burgerlijk Wetboek

Voor een Vereniging van Eigenaren is vooral Burgerlijk Wetboek 5 van belang. Daarin worden onder andere eigendom en eigendom van roerende en onroerende zaken beschreven. In titel 4, 5 en 6 komen rechten en plichten ten aanzien van buren aan bod. Erfpacht en opstal worden behandeld in titel 7 en 8. Maar de belangrijkste is titel 9, Appartementsrechten. In afdeling 2 word de vereniging van eigenaars behandeld, in afdeling 4 de wijziging van de akte van splitsing en opheffing van de splitsing. Zaken die u als VvE moet weten.

Uw akte van splitsing

In artikel 109, 110 en 111 van titel 9 behandelt het Burgerlijk Wetboek de akte van splitsing, inclusief de verplichte inhoud zoals ligging. In de akte van splitsing staat hoe het gebouw precies is verdeeld in appartementen. Er staat ook in hoe het stemrecht is verdeeld, wat de rechten en plichten zijn binnen de VVE en wat de VvE bijdrage is. Een akte van splitsing kan worden gewijzigd, mits 80% van de eigenaren instemt. Zo niet, dan ligt alleen de gang naar de rechter nog open.

Het modelreglement van uw VvE

De rechten en plichten van de diverse eigenaren zijn vastgelegd in het zogenaamde ‘reglement van splitsing’. In artikel 112 van Burgerlijk Wetboek staat wat er in een dergelijk reglement moet en mag staan. U kunt ook een modelreglement gebruiken. Daarin zijn bijvoorbeeld de schulden en kosten, gebruik, beheer en onderhoud van gemeenschappelijke en prive delen en verzekeringen opgenomen.

Huishoudelijk reglement

Een VvE kan ook een eigen huishoudelijk reglement opstellen. Daarin kunt u regelen hoe gemeenschappelijke ruimten worden gebruikt, mits dat kan binnen de akte van splitsing natuurlijk.  Een VvE mag in het huishoudelijk reglement (mits het splitsingsreglement de mogelijkheid daartoe biedt) ook het gebruik van de privé-gedeelten van woning regelen en huisdieren verbieden om het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementencomplex te beschermen..

Besluiten en wetgeving

Als appartementseigenaar bent u lid van de VvE en mag u naar de vergadering van eigenaars. Samen met andere eigenaren beslist u over alle zaken die niet bij bijvoorbeeld de penningmeester of secretaris liggen. Daarvoor is wel een bepaald aantal stemmen (quorum) vereist: voor ‘gewone’ besluiten is dat meestal de helft + 1 van het maximaal uit te brengen stemmen. Voor sommige besluiten is ten minste 2/3 van het maximaal uit te brengen stemmen nodig. In de splitsingsakte staat hoeveel stemmen u heeft.

Uitvoering van besluiten binnen de wet

Wat het bestuur mag en kan is vastgelegd in de wet, in de akte van splitsing en in het splitsingsreglement. De rest bepaalt de vergadering. Als de vergadering van een VvE leidt tot een opdracht aan het bestuur die in strijd is met de wet en/of het reglement, ontstaat een probleem. En daarvoor is de hele VvE verantwoordelijk. Maar als het bestuur zelf zaken heeft gedaan waarvoor geen opdracht of bevoegdheid was, dan kan de bestuurder zelf aansprakelijk gesteld worden. Vaak is de grens niet duidelijk en liggen foutjes op de loer. Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is de moeite van het bestuderen waard.

Wilt u meer weten over uw VvE en de wet? Lees dan ook onze artikelen over aansprakelijkheid van VvE besturenhuisdieren en VvE en  wettelijke bepalingen over VvE’s. Of neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Serviceflat – een VvE maar dan anders

Serviceflat De Klapwiek in Rotterdam PrinsenlandNederland telt een flink aantal serviceflats: appartementencomplexen waarin mensen zelfstandig wonen, maar ook dingen gemeenschappelijk hebben en doen. Er kan bijvoorbeeld een restaurant zijn, fysiotherapie of een huismeester. Een serviceflat kan een VvE zijn. De gezamenlijke eigenaars zijn dan eigenaar van de serviceflat. De VvE heeft niet alleen het gebouw, maar de hele woongemeenschap onder haar hoede. Een zware en gevoelige taak. Dergelijke VvE’s worden bovendien steeds vaker geconfronteerd met achterstallig onderhoud, stijgende servicekosten, beperking van het pakket van dienstverlening, leegstand, geschillen met erfgenamen en commerciële “opkopers”.

VvE en dienstverlener

Een VvE kan een VvE met separate dienstverlener zijn, waarbij aan de VvE kosten voor het beheer en onderhoud van het gebouw worden betaald en de kosten van de diensten worden betaald aan een aparte vereniging of stichting. Maar er zijn ook VvE’s waarin het beheer en onderhoud van het gebouw en de diensten in één akte van splitsing verenigd zijn.

Geen zorg, toch betalen?

Eigenaren van een appartement betalen bij een gecombineerde VvE voor beheer en diensten. Vaak ook als ze die om een of andere reden niet (meer) nodig hebben. Beter zou zijn om de diensten en zorg wel mogelijk te maken, maar alleen als mensen daar gebruik van willen maken. Dat scheelt kosten voor bewoners, maar ook voor erfgenamen: als het appartement leegstaat, betalen zij alleen de kosten voor het beheer van het gebouw.

Overschakelen op VvE met flexibele zorg

Het omschakelen op een dergelijk systeem betekent in veel gevallen dat de akte van splitsing moet worden gewijzigd van serviceflat naar ‘gewone’ VvE met een pakket diensten die naar behoefte kunnen worden afgenomen. Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat zomaar iedereen in de flat kan komen wonen: er kan nog steeds worden gewerkt met een ballotagecommissie en/of (leeftijds-)eisen aan bewoners. Een en ander moet natuurlijk wel correct worden vastgelegd via een annex op het modelreglement of het aanpassen van de akte van splitsing. Dat laatste vraagt 80% van alle stemmen – een pittige opgave voor het bestuur.

Kunt u als VvE inhoudelijke of technische ondersteuning gebruiken? Neem dan zeker contact op met een van onze deskundige VvE beheerders.

Lage Land/Prinsenland wordt de woonwijk van de toekomst

Woonstad Rotterdam is er al behoorlijk druk mee: de Next Generation Woonwijk. Het begrip komt uit de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een plan waarin allerlei partijen samenwerken om onze regio en economie klaar te stomen voor een duurzame toekomst. En daar hoort wonen bij. De corporatie heeft de wijk Prinsenland/Lage Land aangewezen als pilot. Maar wat is nou zo’n Next Generation Woonwijk? En wat heeft u er als VvE mee te maken?

Roadmap Next Economy

De Roadmap Next Economy richt zich onder andere op minder en schonere energie, het verminderen van afval en een inclusieve en productieve maatschappij. Zeven pilotgemeenten binnen de Metropoolregio werken samen aan de Next Generation woonwijk. Het doel is om oudere wijken, met de nodige inspanning van verschillende partijen, om te vormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden. En dus te zoeken naar oplossingen voor duurzaamheid, klimaat en vergrijzing.

De woonwijk van de toekomst

Bestaande woonwijken moeten toekomstbestendige woongebieden worden, bijvoorbeeld door technologische en sociale oplossingen. Door innovaties als energieneutrale of zelfs (op termijn) energie producerende gebouwen wordt het leven in de wijk aangenamer gemaakt en kunnen de woonkosten omlaag. En door sensoren en domotica kunnen oudere mensen langer comfortabel en verantwoord thuis blijven wonen. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van digitale wijkplatforms waarmee bewoners zelf de deeleconomie vormgeven en aan toegankelijke en schone transportvoorzieningen voor iedereen. Als eerste pilot wordt door woningcorporatie Woonstad gewerkt aan een businesscase voor Rotterdam Prinsenland.

Elementen van de Next Generation Woonwijk – Woonstad

Next Generation Woonwijk Prinsenland/Lage land

Woonstad Rotterdam en de gemeente gaan dit soort projecten in het Lage Land en Prinsenland projecten uitvoeren. De partijen “zijn daarbij gefocust op nieuwe vormen van samenwerking, het faciliteren van pilots, en (sociale) experimenten. Het is de bedoeling dat deze elkaar onderling versterken.”, aldus de website van Woonstad.

Businesscase

In de eerste fase van het project, afgelopen najaar, is met het oog op het EU Regionaal Investeringsplatform, gewerkt aan een businesscase. Op basis van de specifieke kenmerken van de wijk zijn vijf thema’s benoemd. Tegelijkertijd is gewerkt aan het opzetten van een programma van projecten en activiteiten. Zo worden flats energiezuiniger gemaakt en worden er tegelijkertijd maatregelen getroffen om bewoners langer thuis te laten wonen. Ook wordt er gestuurd op het opvangen van water, door minder tegels in de tuinen en regentonnen. De corporatie zoekt nog een lokale partij die deze tonnen kan maken.

Waar gaat het geld heen?

Er wordt ook geprobeerd om initiatieven qua planning en qua inzet en geldstromen op elkaar aan te laten sluiten. Want een investering van bewoners in een groen dak, betekent minder kosten voor de gemeente/waterschap (minder afvoer van water). Ook het verenigen van bewoners in bijvoorbeeld energie coöperaties gaat niet vanzelf. Woonstad probeert om projecten van de grond te krijgen en het EU Regionaal Investeringsplatform te bewegen om financiële ondersteuning te geven voor de integrale aanpak in Prinsenland-Lage Land. Lukt dat, dan biedt dat grote kansen voor de rest van Rotterdam en de regio. En dus ook voor uw VvE.

 

Bronnen/meer informatie:

Woonstad Rotterdam

Roadmap Next Economy

https://roadmapnexteconomy.com/project/nextgenerationwoonwijken/

https://roadmapnexteconomy.com/next-generation-woonwijk/

https://mrdh.nl/project/next-generation-woonwijken