VvE beheer mogelijkheden
Kubuswoningen Rotterdam VvE

VvE beheer, dat pakken wij
persoonlijk aan.

Pro-actief, professioneel
en betrouwbaar:
op JHK Vastgoedmanagement
kunt u rekenen.

VvE beheer zoals u dat wilt

Drie voordelige pakketten

Helderheid en service, dat mag u elke dag van ons verwachten. Ook als u nog geen klant bij ons bent. Daarom hebben wij onze diensten overzichtelijk gerangschikt in 3 voordelige pakketten. Weet u nog niet precies wat u wilt of nodig hebt? Neem dan even persoonlijk contact met ons op, wij adviseren u graag!

BASISPAKKET: FINANCIËLE WERKZAAMHEDEN

1. Opstellen van de conceptbegroting en berekenen van ledenbijdrage.
2. Administratie en incasso van de bijdragen.
3. Signaleren en oplossen van betalingsachterstanden.
4. Beantwoorden van vragen van leden over de te betalen bijdragen.
5. Beheren en administreren bankrekening(en) van de VvE.
6. Betalingen namens de VvE verzorgen en verwerken.
7. Vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging.
8. Jaarstukken en informatie daarover verstrekken aan de kascontrolecommissie.
9. Verrekenen van het voordelig/nadelig exploitatiesaldo.
10. Bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties.
11. Verwerken, verwelkomen en informeren van nieuwe leden van de VvE.
12. Opvragen en afhandelen van offertes voor schade-/brandverzekering van het complex en wettelijke aansprakelijkheid.

STANDAARDPAKKET: FINANCIEEL-ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

Dit pakket omvat de werkzaamheden in pakket A, plus:
1. Organiseren, convoceren en bijwonen van één Vergadering van Eigenaars per jaar.*
2. Bij oprichting van de VvE eenmalig convoceren en voorzitten van een informatiebijeenkomst voor de leden.
3. Vervaardigen en toezenden van de notulen van de ledenvergaderingen.
4. Verzorgen van alle correspondentie van de VvE.
5. Uitvoeren van financiële en administratieve werkzaamheden n.a.v. besluiten tijdens de Vergadering van Eigenaars.
6. Adviseren over maatregelen tegen overtredingen van de Akte van Splitsing, het (Huishoudelijk) Reglement en genomen besluiten.
7. Archiveren van alle stukken die betrekking hebben op de VvE.
8. Maximaal 2x per jaar overleg met het bestuur van de VvE en het eventueel notuleren hiervan.

* Is er meer dan een vergadering per jaar, dan worden per extra vergadering kosten aan u berekend.

Eventueel inroepen van specialistische adviezen door derden zal aan de VvE worden doorbelast.

COMPLEET ONTZORGD PAKKET: FINANCIEEL-ADMIN, CONTRACTBEHEER & DAGELIJKS ONDERHOUD

Dit pakket omvat de werkzaamheden uit pakket A en B, aangevuld met:

1. Behandelen van zaken m.b.t. dagelijks onderhoud – tot een bedrag van €450 exclusief BTW – van de gemeenschappelijke gedeelten, zaken en voorzieningen.
2. Uitbesteding van en steekproefsgewijze controle op de uit te voeren werkzaamheden.
3. Opdracht verstrekken voor noodvoorzieningen bij calamiteiten.
4. Opstellen van een meerjaren onderhouds begroting (MJOB)
5. Namens de VvE afsluiten van (onderhouds)overeenkomsten voor technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen en controle op de uitvoering.
6. Behandelen van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de verzekeringen van de VvE vallen.
7. Uitbesteding, toezicht en controle (steekproefsgewijs) op leveranties en diensten aan de VvE, plus het controleren en verwerken van ontvangen rekeningen.
8. 24/7 bereikbaar voor het doorgeven en oplossen van dringende storingen en klachten.
9. Jaarlijks inspectie van lopende bouwkundige zaken door de technisch manager en bespreken daarvan met het bestuur en/of de technische commissie.

Voor de voorbereiding, begeleiding, toezicht, controle, administratie etc. en het opstellen van een eindopleveringsrapport van groot onderhoud en/of renovatie wordt een extra vergoeding in rekening gebracht. De VvE kan per groot onderhoudswerk besluiten om geen gebruik te maken van onze diensten. Uiteraard zijn in zo’n situatie geen kosten verschuldigd.

Eventueel inroepen van specialistische adviezen door derden zal aan de VvE worden doorbelast

Naar keuze: Additionele diensten en bevoegdheden

Als VvE kunt u JHK inzetten voor diensten en taken die niet standaard zijn opgenomen in een van onze beheerspakketten. Denk bijvoorbeeld aan:
1. Verzorgen van de salarisadministratie voor bijvoorbeeld een huismeester die werkzaamheden verricht voor de VvE.
2. Verhuren van algemene ruimten of andere eigendommen van de VvE plus de administratieve afhandeling.
3. Door een gespecialiseerde partij laten vervaardigen van een gedetailleerde meerjaren onderhoudsplanning voor 10 jaar of langer.
4. Periodieke schriftelijke financiële rapportage.
5. Maken van een Huishoudelijk Reglement voor de VvE.
6. Zorgen voor juridische ondersteuning door derden.
7. Jaarlijks verrekenen van de verbruikerskosten voor verwarming, gas, water en licht.

Neem voor deze en andere diensten op maat contact op met uw accountmanager. De vergoeding voor deze taken wordt in overleg vastgesteld.